fbpx

I. Najważniejsze informacje

1. Produkty są sprzedawane przez Ewę Zawidzką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą na ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław o numerze Regon: 022133623 i numerze NIP: 8981895933, e-mail: kontakt@magiazdrowia.com.pl.

Poradnia Dietetyczna Magia Zdrowia – Dietetyk Ewa Zawidzka jest częścią firmy MP Group Ewa Zawidzka.

2. Podstawowe pojęcia:
1) Kupującym jest osoba dokonująca zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
3) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
4) Usługa – Usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa konsultacji/Pakiet konsultacji/wizyt.
5) Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Sprzedawcę.
6) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.
7) Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż.
8) Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

4. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego.

5. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

II. Zasady zakupu produktu, czyli jak złożyć zamówienie

1. Kupujący może złożyć zamówienie bez zakładania konta w sklepie.

2. Zamówienie może zostać złożone:
1) poprzez wysłanie e-maila z informacją o zamówieniu na adres: kontakt@magiazdrowia.com.pl lub
2) bezpośrednio w sklepie internetowym, poprzez wysłanie formularza zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy:
1) wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,
2) następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
3) uzupełnić formularz zamówienia,
4) zaakceptować Regulamin, potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

4. W celu złożenia zamówienia drogą mailową należy:
1) wysłać e-mail z informacją o produkcie, który chce się zamówić,
2) zaakceptować warunki zamówienia, potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

5. Po dokonaniu płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

III. Zasady płatności za produkt, czyli jak opłacić zamówienie

1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą:
1) przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) lub karty płatniczej za pośrednictwem platformy PayU (payu.pl),
2) przelewu tradycyjnego na konto sklepu internetowego Magia Zdrowia: 89 1090 2402 0000 0006 1008 3306, w banku Santander Bank Polska S.A.
W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub imię i nazwisko Kupującego i nazwę produktu – w przypadku gdy nie nadano numeru zamówienia.

2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku konsultacji lub innych usług, płatności należy dokonać ponadto nie później niż na 48 godzin przez zaplanowanym terminem konsultacji lub terminem rozpoczęcia realizacji innej usługi.

3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć zaksięgowanie płatności na rachunku Sprzedawcy bądź uznanie płatności przez Pośrednika płatności.

IV. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt

1. W przypadku zakupu produktu elektronicznego, dostęp do produktu zostanie przesłany Kupującemu na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności.

2. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje/pakiety wizyt, konsultacje/wizyty zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kupującym. Istnieje możliwość 2 – krotnej zmiany terminu. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji/wizyty najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem. W innych przypadkach, w tym m.in. w przypadku nieodwołania konsultacji/wizyty w wyznaczonym terminie, usługa zostanie uznana za wykonaną. Odwołanie konsultacji/wizyty powinno nastąpić na podany w regulaminie w §1 ust. 1 adres e-mail.

3. W przypadku zakupu Pakietu konsultacji/wizyt:
1) Kupujący może korzystać z konsultacji/wizyt w okresie wskazanym w zamówieniu zgodnie z treścią zamówienia;
2) Po upływie okresu, na który został zakupiony Pakiet, umowa wygasa;
3) Szczegółowe zasady korzystania z Pakietu określa oferta/opis produktu stanowiący załącznik do Regulaminu.
4) Miesiąc ważności pakietu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

4. W przypadku zakupu usług takich jak m.in. konsultacje/wizyty/indywidualne jadłospisy, do należytej realizacji usługi konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz przekazanie przez Kupującego informacji dot. zdrowia, nawyków żywieniowych itp. wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych wrażliwych (m.in. dot. zdrowia). Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

5. W przypadku zakupu kursu, materiały kursowe będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z opisu produktu. Jeżeli Kupujący nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.

6. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Kupującemu zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wskazanym w opisie produktu.

7. W przypadku zakupu usługi przygotowania indywidualnego jadłospisu, czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania jadłospisu.

8. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu.

V. Odstąpienie od umowy, czyli kiedy i jak mogę odstąpić od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) o dostarczanie produktów elektronicznych (np. e-booków, dokumentów PDF), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
3) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według potrzeb.

VI. Zasady wnoszenia reklamacji

1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.

6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.

VII. Warunki techniczne

1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp).

5. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

6. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach.

7. W przypadku gdy Kupujący chce uzyskać dostęp do Konta Użytkownika, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Usługodawca tworzy dla Kupującego podczas składania zamówienia Konto Użytkownika. W tym celu Kupujący podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, która zawiera między innymi automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Po otrzymaniu tej wiadomości Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.

8. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika, Kupujący ma możliwość śledzić historię zamówień, wprowadzać zmiany danych, korzystać z zakupionych produktów.

9. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Kupujący wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
1) Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
2) W przypadku Klientów zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
3) W przypadku innych Klientów, mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.

6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.

7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu: Ewa Zawidzka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą na ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław, e-mail: kontakt@magiazdrowia.com.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Ewa Zawidzka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą na ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław,
e-mail: kontakt@magiazdrowia.com.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres konsumenta* …

Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data …………………………………………………
* uzupełnić